News & Events Detail

Job fair at Sripatum University (Chonburi Campus)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทางบริษัทจัดหางาน พีเอ แอนด์ซีเอ จำกัด ได้มีการจัดหางานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการหางาน ในเขตชลบุรี หรือ ระยอง ที่ไม่สะดวกเข้ามาลงทะเบียนในกรุงเทพฯ ได้รับความสะดวกในการสมัครงานมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทจัดหางานฯ ได้จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และ สอบสัมภาษณ์งานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าสมัครงานกับทางบริษัท เป็นจำนวนมาก